Season 22
All-New Mondays at 8:30pm ET

Season 9, Episode 3