Season 22
All-New Mondays at 8:30pm ET

Season 6, Episode 2