Season 22: Episode 1
Premieres TONIGHT at 8:30pm ET

Season 2, Episode 7